HONG KONG IN GREEN

Deep in the Hong Kong night , in green ...